Книги, які рекомендують


Допомога письменникам

опубліковано 4 груд. 2014 р., 08:54 Людмила Виноградова   [ оновлено 7 жовт. 2015 р., 09:01 ]

Автор і авторство у словесній творчості [Текст] : Збірник наукових праць/ Ред. Н.М. Шляхова. - Одеса: Поліграф, 2007. – 412 с.
83.3(4Укр)я43 
А22 

Антофійчук В.І. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі [Текст]/ В.І. Антофійчук, А.Є. Нямцу. - Чернівці: Рута, 1997. - 200 с.
83.3(0) 
А72 

Астрахан Н.І. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія/ Н.І. Астрахан. - К.: Академвидав, 2014. - 432 с. - (Монограф).
83.0 
А91 

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови [Текст] : Навч. посіб./ Н.Д. Бабич. - Львів: Світ, 2003. - 432 с.
81.2Укр-7 
Б12 

Волкотруб Г. Практична стилістика української мови [Текст] : Навчальний посібник/ Г. Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.
81.2Укр-9 
В67


83.34Рос6

Г71

Горький А.М.

О литературе [Текст] / А.М. Горький. - М.: Сов. Россия, 1980. - 479 с.



83.3(4Укр)я73

Г83

Гризун, А.П.

Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії) [Текст] : Навчальний посібник/ А.П.Гризун. - Суми : Університетська книга, 2007. - 135с.



83.3(0)

Г82

Грифцов Б.А.

Психология писателя [Текст]/ Б.А. Грифцов. - М.: Худ. литература, 1988. – 462 с.



83.34Укр6-8я43

Д46

Дімаров Анатолій та його книги [Текст] : Статті, інтерв‘ю, відгуки про творчість письменника/ [упоряд. Т.І. Конончук, К.О. Козачук]. - К. : Твім інтер, 2012. - 208 с.





74.261.4Укр

Д58

Довга О.М.

Як писати твір [Текст] : Метод.посіб. для вчителів-словесників/ О.М. Довга. - К.: Просвіта, 1995. - 248 с.



83.34Укр1-8

Д75

Дронь, К.І.

Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) [Текст] : [монографія]/ К.І.Дронь. - К. : Наукова думка, 2013. - 240 с. - (Проект "Наукова книга" (молоді вчені))

.

83.34Укр1-8

Ж87

Жулинський, М.

Він знав, "як много важить слово..." [Франко І.Я.] [Текст]/ М.Жулинський. - К. : Просвіта, 2008. - 136с.



81.2Укр-7

З-34

Зарицький М.С.

Стилістика сучасної української мови [Текст] : Навчальний посібник/ М.С. Зарицький. - К.: Парламентське видавництво, 2001. - 156 с.



83.3(4Укр)

З-41

Зборовська Н.В.

Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури [Текст] : монографія/ Н.В. Зборовська. - К.: Академвидав, 2006. - 504 с. - (Монограф)



81

K12

Кагановська О.М.

Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя) [Текст]/ О.М. Кагановська. - К.: КНЛУ, 2002. - 292 с.



83.3(4Укр)1

К18

Камінчук О.А.

Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту [Текст]/ О.А. Камінчук. - К.: ЛДЛ, 1998. - 160 с.



81.2Укр-7-923

К20

Капелюшний А.О.

Практична стилістика української мови [Текст] : Навчальний посібник/ А.О. Капелюшний. - 2-е вид., перероб. - Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.











83.3(4Укр)

К56

Коваленко В.М.

До щирця поетичного слова [Текст] : Психологія письменницької праці. Психоаналітичні інтерпретації художніх текстів : [навч. посіб.]/ В.М. Коваленко. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2012. - 354 с.



83.34Укр1-8

К56

Ковалець Л.М.

Юрій Федькович. Історія розвитку творчої індивідуальності письменника [Текст] : монографія/ Л.М. Ковалець. - К.: Академія, 2011. – 440 с. - (Монограф)



81.2Укр-3

К56

Коваль А.П.

Тисяча крилатих виразів української літературної мови [Текст] : Афоризми. Літературні цитати. Образні вирази/ А.П. Коваль, В.В. Коптілов. - К.: Наукова думка, 1964. – 670 с.



88.5

К56

Кові С.-Р.

Сім звичок надзвичайно ефективних людей [Текст] : Потужні інструменти розвитку особистості/ С.-.Кові. - Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 384с.





83.3(4Укр)1

К57

Кодак М.П.

Авторська свідомість і класична поетика [Текст]/ М.П. Кодак. - К.: Фоліант, 2006. - 336с.





81.2Укр-923

К61

Колоїз Ж.В.

Сучасна українська літературна мова [Текст] : Збірник завдань для лабораторних робіт/ Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. - К.: Знання, 2006. – 356 с. - (Вища освіта ХХІ ст.)





81я73

К84

Крупа М.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : Посібник/ М.Крупа. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 416 с.



83.34Укр1

Л38

Левчик Н.В.

Поезія М.П. Старицького [Текст]/ Н.В.Левчик. - К.: Наукова думка, 1990. – 124 с.







88.4

Л84

Лук А.Н.

Мышление и творчество [Текст] : /А.Н. Лук. - М.: Политиздат, 1976. – 144 с. - (Философская биб-чка для юношества)





83.3(0)я2

М18

Мала літературна енциклопедія [Текст]/ склав П. Богацький. - Сідней: Фундація Українозн. студій в Австралії, 2002. – 244 с.



81.2Укр-7-923

М36

Мацько Л.І.

Стилістика української мови [Текст] : Підручник/ Л.І. Мацько, О.М.Сидоренко, О.М. Мацько. - 2-е вид., випр. - К.: Вища школа, 2005. – 462 с.





76.1

М60

Мильчин А.Э.

Методика редактирования текста [Текст]/ А.Э.Мильчин. - М.: Книга, 1980. – 320 с.





83.3(4Укр)6

Н17

Наєнко М.К.

Інтим письменницької праці [Текст] : літ.-крит. дослідж./ М.К.Наєнко. - К.: Просвіта, 2013. - 736 с. - (Б-ка Шевченківського комітету)





83.34Укр6-8

Н43

Неживий О.І.

Життя у слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника [Текст] : монографія/ О.І. Неживий. - К.: Академія, 2014. - 224 с. - (Монограф).



83.34Укр1-8я43

Н59

Нечуй-Левицький Іван: постать і творчість [Текст] : збірник праць Всеукр. наук. конф., 25-27 вересня 2008 р. : До 170-річчя з дня народж. І.С. Нечуя-Левицького/ [редкол.: Н.І. Бернадська та ін.]. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2008. - 550с.



83.3(4Укр)6

О-13

Обертас, О.

Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) [Текст] : монографія/ О.Обертас. - К.: Смолоскип, 2010. - 300 с.





81.21Укр

О-36

Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон)

Наука про рідномовні обов‘язки [Текст] : Рідномовний Катехизис для вчит., робітників пера, духовенства, адвокатів, учн. і широкого громадянства/ І.І. Огієнко. - К.: Ярославів Вал, 2014. - 56 с. - (Б-ка рідної мови)





83я2

О-54

Оліфіренко С.М.

Універсальний літературний словник-довідник [Текст]/ С.М. Оліфіренко, В.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко. - Донецьк: БАО, 2008. – 432 с.



83.3(5Япо)

О-72

Осадча, Ю.В.

Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст [Текст] : [монографія]/ Ю.В.Осадча. - К.: Наукова думка, 2013. - 299 с. - (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)).



88.37

О-83

Открой в себе гения/ Авт.-сост. О.В. Козловский. - Донецк: БАО, 2005. – 736 с.



83.34Укр1-8

П50

Поліщук Я.О.

І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський: літературний портрет/ Я.О.Поліщук. - К.: Академія, 2010. – 304 с. - (Життя і слово).



81.2Укр-7

П56

Пономарів О.Д.

Українське слово для всіх і для кожного [Текст]/ О.Д. Пономарів. - К.: Либідь, 2012. - 360 с.



82

П81

Пропп В.Я.

Исторические корни волшебной сказки [Текст] : Для аспирантов и ст. филолог. факультетов/ В.Я. Пропп. - С.Пб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – 365 с.



88.334

Р49

Рибалка В.В.

Психологія розвитку творчо обдарованої особистості [Текст] : наук.-метод. посіб./ В.В. Рибалка. - К.: НАПН України, 2010. - 442 с.





88.4я73

Р70

Роменець, В.А.

Психологія творчості [Текст] : Навч. посібник/ В.А. Роменець. - 2-е вид., допов. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.



83.3(4Фра)

С40

Сірочук Т.

Гійом Аполлінер. Нарис поетики та стилістики/ Т.Сірочук. - Львів: Наукове Тов-во ім . Шевченка, 2004. – 158 с.



74.261.4Укр

С30

Семчук Д.Б.

Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на уроках української словесності [Текст]/ Д.Б. Семчук. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 144 с.



83.34Рос1-8

С86

Стромецький О.

Гоголь = The How of Gogol: Дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів: [монографія]/ О.Стромецький. - Гантсвіл: Алабамський ун-т; Львів: Світ, 2007. – 208 с.



81.2Укр-923

С91

Сучасна українська літературна мова [Текст] : Підручник/ За ред. М.Я. Плющ. - 3-е вид., стереотип. - К.: Вища школа, 2001. - 430 с.



83.34Укр6-8я43

Т14

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). [Гончар О.] [Текст] : зб. наук. праць : До 90-річчя Дніпропетровського національного ун-ту ім. О. Гончара. Вип.8/ [редкол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.]. - Д.: ДНУ, 2008. – 292 с.





76.17(4Укр)я73

Т41

Тимошик М.С.

Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : Практичний посібник/ М.С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с. - (Б-ка видавця, редактора, автора)





83.34Укр1-8

Т50

Товкайло Р.

Книга Книг, або Таємниця Шевченкового "Кобзаря": До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка/ Р.Товкайло. - Переяслав-Хмельницький: СПД Карпук С.В., 2008. – 125 с.







83.34Укр6

Т98

Тютюнник Григір М.

Бути письменником [Текст] : Листи. Щоденники. Записники/ Г.М. Тютюнник. - К.: Ярославів Вал, 2011. - 440 с. - (Persona Grata)



94.8

У45

Українська афористика Х-ХХ ст. [Текст]. Т.1/ Під ред. І. Драча та В.Черняка. - К.: Просвіта, 2001. - 320 с.



83.3(4Укр) я721

У45

Українська література. Цитатник. 11 клас [Текст] : Посібник./ Укл. А.М. Фасоля. - Х.: Ранок, 2003. – 416 с.



74.4

Х12

Хавас Б.-М.

Как развить идеальную память, интеллект, внимание и мышление [Текст] : 300 упражнений для развития суперспособностей/ Х. Хавас, Б.-.Мюндеманн. - Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 240 с.



76.0я73

Х91

Хрестоматія з теорії тексту масової комунікації [Текст] : навч. посіб./ уклад. Е.Г. Шестакова. - Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 283 с.



83.3(4Рос)6

Х98

Художественный текст: Структура. Язык. Стиль [Текст] : Кн.для препод./ И.М. Вознесенская, И.Г. Гулякова, М.Я. Дымарский и др.; под ред .К.А. Роговой. - С.Пб. : Изд-во С.Пб. ун-та, 1993. – 182 с. - Содерж.: Холодная осень/ И.А. Бунин. Страж/ В.С. Маканин. Перед зимой/ В.М. Сотников



81.2Укр-7

Х98

Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз [Текст]: монографія/ [М.І. Голянич, І.О. Бабій, Н.Я. Іванишин та ін.]. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 408 с.



74.261.8

Ц61

Цимбалюк В.І.

Як навчити учнів писати твори [Текст] : посібник для вчит./ В.І. Цимбалюк. - К.: Рад. школа, 1988. – 160 с.



83

Ш51

Шестакова Э.Г.

Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности Нового времени [Текст] : монография/ Э.Г. Шестакова. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 441 с.



81.2Укр-923

Ш67

Шкуратяна, Н.Г.

Сучасна українська літературна мова [Текст] : модульний курс : навч. посіб./ Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. - К.: Вища школа, 2007. – 823 с.



83.3(4Укр)6

Я49

Якубовська М.С.

У дзеркалі слова [Текст] : Есеї про сучасну українську літературу/ М.С. Якубовська. - Львів: Каменяр, 2005. – 751 с.



83.3(4Укр)

Я49

Якубський Б.

Наука віршування [Текст]/ Б. Якубський. - К.: Київський ун-т, 2007. – 207 с.



81.2Укр-4

Я72

Ярещенко А.П.

Сучасний фразеологічний словник української мови [Текст]/ А.П. Ярещенко, В.І. Бездітко, О.В. Козир. - Х.: Торсінг плюс, 2008. – 640 с.

1-1 of 1